OCHRONA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Szczecinku

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Szczecinku:

  • adres: ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Szczecinku – Magdalena Gołuńska

  • adres: ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek,
  • tel.: 47 78 47 505
  • e-mail: iod.kpp.szczecinek@sc.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku.

W KPP w Szczecinku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony