OCHRONA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Szczecinku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Szczecinku,
 • adres: ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek;
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku sprawuje  inspektor ochrony danych osobowych KPP w Szczecinku:
 • Magdalena Gołuńska
 • adres: ul. Polna 25, 78-400 Szczecinek
 • tel: 47 78 47 505
 • e-mail: iod.kpp.szczecinek@sc.policja.gov.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
 2. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 4. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 5. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
 6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 9. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Ograniczenia stosowania RODO

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwum i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

- art. 16 – prawo do sprostowania danych w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując integracji w materiały archiwalne,

- art. 18 ust. 1 lit. A i b- prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,

- wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegają udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Powrót na górę strony